topbanner.jpg

За нас

Фондация “Алтернатива в изкуството” е създадена на 05.02.2004г. за осъществяване на дейност в обществена полза. Организацията е регистрирана по ЗЮЛНЦ/№20051121011/ като юридическо лице с нестопанска цел във фирмено отделение на Софийски градски съд по фирмено дело № 1214/2004 год.

Фондация „Алтернатива в изкуството” подпомага, популяризира и разпространява изкуство /интелектуална собственост/, реализирано от хора в неравностойно положение, създава благоприятна и защитенa среда за реализиране на творческия им потенциал, вписвайки се в съществуващата културна и пазарна среда. Чрез дейността си Фондацията подпомага реализацията на стойностни проекти в областта на музиката, театъра и други изкуства, носещи необходимата култура и способни да достигнат до голяма аудитория с внушения и въздействия, свободни от комерсиалните цели и свързани с ценностите на съвременното общество.